• Nibe.sk

OKHE SMART

OKHE SMARTInteligentný ohrievač vody s elektronickým termostatom a s možnosťou pripojenia na HDO. Obsahuje samoučiaci algoritmus a ohrieva vodu v dobe potreby. Možno prepnúť do niekoľko módov (MANUAL, MANUAL HDO, OPTIMUM? PROG, SMART, ANTI FREEZE). Ohrievač možno ovládať pomocou operačného systému Android/iOS.

Viac

Záručné podmienky

Záručné podmienky platné od 1.1.2014

Pre výmenu výrobku alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy platia príslušné ustanovenia Občianského zákonníka.

Ak sa na výrobku vyskytne v záručnej lehote vada, ktorá nebola spôsobená užívateľom, alebo neodvratnou udalosťou ( napr. živelnou pohromou ), bude výrobok opravený bezplatne.

Pre výmenu výrobku alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Záručná lehota na výrobok sa poskytuje odo dňa montáže konečnému zákazníkovi v dĺžke:

 • 5 rokov na vnútornú nádobu a veka príruby a akumulačné nádrže typu NAD, NADO a UKV
 • 4 roky na vnútornú nádobu ohrievača vody typu BTO a TO (okrem typu TO 20)
 • 3 roky na vnútornú nádobu vrátane tepelnej izolácie u ohrievača typu TO 20
 • 2 roky na ohrievače vody PTO
 • 5 rokov na solárne panely. Na osttatné prvky solárnych kompletov 2 roky
 • 2 roky na elektroinštaláciu, vykurovacie teleso, príslušenstvo a ostatné časti ohrievača (vonkajší plášť, izolácia).
 • záručná lehota na náhradné diely je 24 mesiacov. 

 

1. Podmienky pre uplatnenie záruky:

 • záručný list musí byť správne vyplnený ( potvrdený dátum predaja a montáže ) alebo doklad o kúpe
 • montáž výrobku musí byť vykonaná oprávnenou osobou ( potvrdené v záručnom liste )
 • kupujúci je povinný pred uvedením výrobku do prevádzky oboznámiť sa s prevádzkovo-montážnymi predpismi, príslušnými k danému výrobku.

2. Zánik záruky:

 • ak zákazník nesplnil podmienky bodu 1
 • ak nebola vykonaná oprava v záručnej dobe servisnou firmou k tomu oprávnenou
 • ak je zjavné, že závada bola spôsobená nesprávnou montážou alebo nesprávnym používaním výrobku
 • ak výrobok nebol používaný podľa prevádzkovo-montážnych predpisov a požiadaviek, určených výrobcom
 • ak boli na výrobku vykonané neodborné úpravy alebo zásahy do jeho konštrukcie, popr. ak dôjde k neautorizovanému zásahu do výrobku (porušenie tesnosti nádoby, zásah do elektroinštalácie)
 • ak je poškodený výrobný štítok s výrobným číslom, alebo tento chýba.

3. Servis:

 • Záručné a pozáručné opravy zabezpečuje predávajúci DZ Dražice –strojírna, spol. s r.o., alebo pomocou zmluvných partnerov.

4. Postup pri reklamácii:

 • koncový zákazník písomne oznámi na adresu zmluvnej opravovne alebo priamo predajcu druh závady, výrobné číslo, typové číslo, dátum predaja výrobku ( zo záručného listu) a popis ako sa závada prejavila
 • vyčká na príchod servisného mechanika, ktorý závadu odstráni, alebo vykoná ďalšie opatrenia, dôležité pre vybavenie reklamácie
 • Nikedy nedemontuje výrobok zo systému ( dôležité pre posúdenie závady )
 • v prípade neoprávnenej reklamácie budú priúčtované k cene opravy zákazníkovi.