OSOBNÉ ÚDAJE ZHROMAŽĎOVANÉ NA WEBOVÝCH STRÁNKACH

1.1    Úvodná informácia

Poskytnutím akýchkoľvek osobných údajov na týchto webových stránkach potvrdzujete, že ste úplne pochopili podmienky spracovania týchto osobných údajov v rozsahu uvedenom v tomto oznámení.

1.2    Aké osobné údaje sa zhromažďujú pri návšteve www.dzd.sk?

Pre prístup k www.dzd.sk a zásadne nepožadujeme registráciu – ak sa však zúčastňujete na niektorej z aktivít alebo služieb, ktoré ponúkame na adrese www.dzs.sk, budeme zhromažďovať osobné údaje, ktoré na poskytovanie týchto služieb potrebujeme. Môže ísť napríklad o:

•    Adresné a identifikačné údaje (napr. meno, priezvisko, adresu);
•    Kontaktné údaje (napr. telefónne číslo, emailová adresaPopisné údaje (napr. údaje o zamestnávateľovi, vašej pozícii, číslo bankového účtu. Nezhromažďujeme od vás citlivé osobné údaje prostredníctvom www.dzd.sk

1.3    Technické informácie

Pri návšteve tohto webu môžeme zhromažďovať technické informácie, ako napríklad adresu IP (internetový protokol), podrobnosti o stránkach, ktoré navštívite na www.dzs.sk, iné stránky, ktoré navštívite na webe a ktorý prehliadač ste použili na zobrazenie www.dzd.sk.

Táto webová stránka zhromažďuje štandardné internetové protokolové a technické údaje, ktoré merajú a zlepšujú efektivitu tejto webové stránky, pomáhajú diagnostikovať problémy s naším serverom, spravujú túto webovú stránku, zisťujú, odkiaľ prichádza návštevnosť webových stránok a identifikujú našich užívateľov. Môžeme tiež zhromažďovať ďalšie informácie prostredníctvom www.dzd.sk, napríklad aktivity a predvoľby pre využitie webových stránok, známe tiež ako demografické alebo profilové údaje. V tejto súvislosti môžeme na zhromažďovanie týchto informácií použiť "cookies". Ďalšie informácie nájdete v našich zásadách cookies.

1.4    Kedy zhromažďujeme osobné údaje prostredníctvom adresy www.dzd.sk?

Osobné údaje od vás zhromažďujeme v nasledujúcich prípadoch:

•    Ak sa prihlásite na odber newsletteru
•    Ak budete chcieť od nás dostávať aktuálne informácie a ponuky
•    Ak sa zaregistrujete do e-shopu
•    Ak urobíte objednávku na e-shope
•    Ak si objednáte predĺženú záruku
•    Ak nás kontaktujete so žiadosťou o ďalšie informácie…
Zhromažďujeme minimálne množstvo informácií, ktoré nám umožnia zaoberať sa vašou žiadosťou. Uvedieme, kde je poskytovanie informácií dobrovoľné alebo povinné. Obvykle by sme ďalšie informácie požadovali len v prípade, ak by nám umožnili poskytnúť vhodnejšiu odpoveď na vašu žiadosť.

1.5    Na základe čoho nakladáme s vašimi osobnými údajmi

Musíme mať právny základ pre spracovanie vašich osobných údajov. Vo väčšine prípadov bude právny základ jedným z nasledujúcich:

•    Uzavretie zmluvy a splnenie našich zmluvných záväzkov voči vám
•    Plnenie zákonných povinností, ktorým podliehame
•    Súhlas so spracovaním osobných údajov v prípade zasielania napr. newsletteru, iných obchodných oznamov alebo na registráciu v e-shope
•    Presadenie našich oprávnených záujmov, napríklad aby naše záznamy boli aktuálne a presné, aby sme mohli kontrolovať, či plníte dojednané pracovné povinnosti alebo aby sme zaistili ochranu nášho majetku.

1.6    Ako vaše osobné údaje používame?

Používame len tie osobné údaje, ktoré nám poskytnete, aby sme sa mohli zaoberať vašou žiadosťou, a spravovať www.dzd.sk a služby, ktoré vám prostredníctvom www.dzd.sk ponúkame.
    
Pri podaní žiadosti o materiály z vašej strany alebo pri vznesení požiadavky, aby vás niekto z našej spoločnosti kontaktoval, budeme mať možnosť získať ďalšie informácie, ktoré môžu byť predmetom vášho záujmu o naše produkty.

2    COOKIES

Zásady používania súborov cookies »

3    OSOBNÉ ÚDAJE ZHROMAŽĎOVANÉ SPOLOČNOSŤOU MIMO WEBOVEJ STRÁNKY

Môžeme sa s vami dostať do kontaktu aj mimo webovej stránky a spracovávať vaše osobné údaje. Môžete byť náš dodávateľ, zákazník alebo uchádzač o zamestnanie. Pri návšteve našej spoločnosti sa môžete dostať do záberu kamerového systému v areáli. V uvedených prípadoch vaše osobné údaje spracúvame, aby sme:

•    Mohli uzavrieť s vami zmluvu a plniť naše záväzky, dojednané v zmluve s vami
•    Zaistili, že naše záznamy sú presné a aktuálne;
•    Zaistili ochranu majetku našej spoločnosti;
•    Plnili zákonné povinnosti, ktorým podliehame.
Na to musíme mať právny základ pre spracovanie vašich osobných údajov. Vo väčšine prípadov bude právny základ jedným z nasledujúcich:

•    Uzavretie zmluvy a splnenie našich zmluvných záväzkov voči vám
•    Plnenie zákonných povinností, ktorým podliehame
•    Súhlas so spracovaním osobných údajov
•    Presadenie našich oprávnených záujmov, napríklad aby naše záznamy boli aktuálne a presné, aby sme mohli kontrolovať, či plníte dojednané pracovné povinnosti alebo aby sme zabezpečili ochranu nášho majetku

4    KAMEROVÝ SYSTÉM

V areáli spoločnosti prevádzkujeme kamerový systém za účelom zabezpečenia ochrany nášho majetku a zaistenia bezpečnosti v areáli. Výrobu záznamu podkladáme našimi oprávnenými záujmami. Dĺžka ukladania záznamov činí 7 dní.

5    SPOLOČNÉ USTANOVENIA

5.1    Vaše práva

Máte právo požadovať prístup k osobným údajom, aktualizovať alebo opravovať svoje údaje, odhlásiť odber ďalších informácií od spoločnosti alebo požadovať, aby vaše osobné údaje boli z našich systémov odstránené, prípadne vzniesť námietku voči spracovaniu, a to zaslaním e-mailu na dzd@dzd.cz. Všetky tieto požiadavky budeme riešiť v súlade s platnými právnymi predpismi.Ak ste dali súhlas s určitým typom spracovania, môžete ho kedykoľvek stiahnuť. Ak súhlas odvoláte, nie je tým dotknutá zákonnosť spracovania osobných údajov pred týmto odvolaním.

Ak by ste sa v budúcnosti rozhodli od nás neprijímať propagačné alebo marketingové e-maily, môžete nám to oznámiť zaslaním e-mailu na dzd@dzd.cz s uvedením e-mailovej adresy, ktorú si prajete odstrániť z nášho mailing listu. Ale vaša voľba neprijímať propagačné a marketingové e-maily nám nebráni v komunikácii – e-mailom alebo inak – vo veciach vášho existujúceho vzťahu s nami.


Spoločnosť Družstevní závody Dražice – strojírna, s.r.o. bude v súlade s právnymi predpismi príslušné práva realizovať aj s ohľadom na dostupnú technológiu a náklady na realizáciu primeraných krokov, vrátane technických opatrení.

5.2    Zdieľanie osobných údajov

Vo všeobecnosti možno povedať, že vaše osobné údaje neposkytujeme tretím stranám (okrem poskytovateľov služieb spracúvajúcich osobné údaje pre nás a v našom mene), ak pre to nemáme právny základ.

Môžeme uzavrieť zmluvu s inými spoločnosťami alebo s jednotlivcami, aby sme sa zaoberali vašou žiadosťou alebo inak prevádzkovali túto webovú stránku alebo naše obchodné aktivity. Takýmto spoločnostiam môžeme poskytnúť prístup k vašim osobným údajom v našom zastúpení v súvislosti s týmito účelmi.

Môžeme vaše osobné údaje zdieľať s našou materskou spoločnosťou DZ Dražice.

Neposkytujeme informácie tretím stranám na ich vlastné marketingové účely a nezasielame e-maily v mene tretej strany.

V dôsledku predaja, fúzie, konsolidácie, zmeny v kontrole, prevodu aktív, reorganizácie alebo likvidácie našej spoločnosti ("reorganizačná udalosť") môžeme previesť, predať alebo postúpiť vaše osobné údaje tretím osobám v rámci tejto reorganizačnej udalosti.

Situácie, v ktorých môžeme vaše osobné údaje poskytnúť tretej strane, sú:

•    ak to platné právne predpisy umožňujú, za účelom ochrany a obhajovania našich práv, majetku a oprávnených záujmov a
•    ak to ustanovujú platné právne predpisy (ide napríklad o orgány verejnej moci, vrátane úradov verejnej správy).

5.3    Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše údaje uchovávame len po dobu potrebnú na splnenie vašej požiadavky alebo iných legitímnych účelov spracovania a odstránime ich v súlade s našimi zásadami uchovávania údajov.

5.4    Zabezpečenie údajov

Zaviedli sme všeobecne uznávané technologické a prevádzkovo-bezpečnostné štandardy, aby sme ochránili osobné údaje pred stratou, zneužitím, úpravami alebo zničením. Od všetkých zamestnancov a predstaviteľov našej organizácie požadujeme, aby osobné údaje uchovávali v tajnosti. K týmto údajom majú prístup len autorizovaní pracovníci.

Vaše osobné údaje uchováme v súlade s našimi zásadami uchovávania údajov.


5.5    Prenos údajov

Vaše osobné údaje môžu byť prevedené, uložené a spracované v inej krajine, než v Českej republike. Ak to urobíme, osobné údaje odovzdávame v súlade s platnými predpismi o ochrane osobných údajov. Ak sa prenos uskutoční do krajiny mimo EHP, použijeme štandardné zmluvné doložky schválené Európskou komisiou.

6    KONTAKTUJTE NÁS

Ak máte otázky alebo obavy týkajúce sa spôsobu, akým boli vaše osobné údaje použité, kontaktujte, prosím.

Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o.

Dražice 69
294 71 Benátky nad Jizerou

Tel.: +420 326 370 911 (spojovatelka)
Fax: +420 326 370 933
E-mail: info@dzd.cz

Sme odhodlaní spolupracovať s vami tak, aby sme dosiahli spravodlivé riešenie akejkoľvek prípadnej sťažnosti alebo obáv ohľadne ochrany osobných údajov. Ak sa však domnievate, že sme vám s vašou sťažnosťou alebo obavami neboli schopní pomôcť, máte práv o podať sťažnosť na Úřad na ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, IČO: 70837627, tel.: +420 234 665 111, web: www.uoou.cz.

7    AKTUALIZÁCIA TOHTO VYHLÁSENIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov môže byť postupne upravované alebo aktualizované. Budete mať možnosť zistiť, kedy sme toto oznámenie naposledy aktualizovali, pretože bude vždy obsahovať dátum revízie. Zmeny a dodatky k tomuto oznámeniu o ochrane osobných údajov sú platné odo dňa ich zverejnenia. Prečítajte si, prosím, čas od času toto oznámenie o ochrane osobných údajov, aby ste zistili, či boli urobené nejaké zmeny v spôsobe, akým vaše osobné údaje používame.

KONTAKTY
Družstevné závody Dražice-strojírna s.r.o.
Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou
Česká republika
Tel.: +420 326 370 911 
E-mail: info@dzd.cz