• Facebook ikona
  • Youtube ikona

Tato doména je prevádzkovaná spoločnosťou Družstevní závody Dražice – strojírna s r.o., IČ: 45148465, so sídlom Benátky nad Jizerou, Dražice 69, PSČ 294 71 (ďalej len „DZ Dražice“). Kliknutím na nižšie uvedenú ikonu a vstupom na stránky potvrdzujete svoj súhlas s nižšie uvedenými pravidlami a podmienkami v ich aktuálnom znení a zaväzujete sa ich v plnom rozsahu rešpektovať a dodržiavať.

Zásahy do internetových stránok

Spoločnosť DZ Dražice si vyhradzuje právo akéhokoľvek zásahu do systému, štruktúry a obsahu týchto stránok bez nutnosti predchádzajúceho upozornenia užívateľov.

Ako užívateľ nie ste oprávnený akýmkoľvek spôsobom zasahovať do štruktúry či stvárnenia internetových stránok.

Práva spoločnosti DZ Dražice

Spoločnosť DZ Dražice si vyhradzuje všetky práva v súvislosti s prevádzkou týchto webových stránok, ako i v súvislosti so všetkými tu umiestenými informáciami, predovšetkým všetky práva autorské a práva zhotoviteľa databázy. Bez výslovného písomného zvolenia spoločnosti DZ Dražice nie je dovolené predovšetkým akékoľvek užívanie týchto informácií k Vašej vlastnej podnikateľskej činnosti alebo podnikateľskej činnosti tretích osôb, ako i umiestňovanie tu obsiahnutých informácií na iných webových stránkach.

Poskytnutie príspevku

Ak poskytnete v súvislosti s využívaním našich webových stránok svoj názor alebo pripomienky (elektronicky, poštou, prostredníctvom kontaktného formulára či iným spôsobom), poskytujete tým spoločnosti DZ Dražice bezúplatné právo Váš príspevok užiť, predovšetkým ho upravovať, kopírovať, distribuovať, reprodukovať, publikovať a sub-licencovať tretej strane neobmedzené práva k prevedeniu akýchkoľvek takýchto práv udelených vo vzťahu k týmto príspevkom, pokiaľ v rámci príspevku tieto práva výslovne nevylúčite.

Identifikácia návštevníkov

Spoločnosť DZ Dražice je oprávnená umiestniť na Váš počítač informácie umožňujúce jej identifikáciu – „cookies“. Tieto informácie o spôsobe a času využívania týchto webových stránok môžu spoločnosti DZ Dražice pomôcť pri zdokonaľovaní týchto stránok. Používanie „cookies“ je štandardnou technikou využívanou celej rady iných serverov. Ak si neprajete, aby boli tieto informácie vo Vašom počítači ukladané poprípade chcete byť o tejto skutočnosti informovaný, môžete upraviť nastavenie svojho prehliadača, pokiaľ to jeho typ a verzia umožňujú.

Osobné údaje

V prípade poskytnutia osobných či iných údajov v rámci tejto webovej stránky ste povinný poskytovať iba správne, pravdivé a úplné informácie. Spoločnosť DZ Dražice je oprávnená spojiť sa s Vami za účelom overenia týchto údajov.

Ak poskytnete v rámci svojej webovej stránky informácie o svojej osobe, ktoré naplňujú znaky osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov (ďalej len „ZOOÚ“), udeľujete tým súčasne spoločnosti DZ Dražice súhlas so spracovaním týchto osobných údajov v zmysle ZOOÚ a to za účelom interného využitia spoločnosťou DZ Dražice, ako i pre marketingové účely vlastné a/alebo osôb, ktoré spoločnosť DZ Dražice priamo či nepriamo ovláda, či ktoré spoločnosť DZ Dražice priamo či nepriamo ovládajú, či inak patria so spoločnosťou DZ Dražice do podnikateľského zoskupenia.

SSpoločnosť DZ Dražice sa zaväzuje nesprístupniť Vaše osobné údaje akýmkoľvek spôsobom tretím osobám. Výnimkou je poskytnutie osobných údajov podľa predchádzajúceho odseku, ako i prípady stanovené obecne záväznými právnymi predpismi. Spoločnosť DZ Dražice je ďalej oprávnená poskytnúť osobné údaje súdu či správnemu orgánu v rámci súdneho či správneho konania, ktorého je/bude DZ Dražice účastníkom, pokiaľ je poskytnutie týchto údajov potrebné pre účely takéhoto konania.

Ochrana osobných údajov »

Informácie o cookies »

Právna zodpovednosť

Spoločnosť DZ Dražice nezodpovedá za činnosť užívateľov webových stránok a za spôsob, akým tieto stránky užívajú. Nenesie predovšetkým zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb webových stránok ich užívateľmi či tretími osobami.

Spoločnosť DZ Dražice ďalej nenesie zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľovi alebo tretím osobám priamo, nepriamo, či náhodne vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s užívaním týchto webových stránok.

Spoločnosť DZ Dražice sa zaväzuje vynaložiť primerané úsilie k zaisteniu plnej a nepretržitej prevádzkovej schopnosti a bezchybnosti služieb týchto webových stránok. Spoločnosť DZ Dražice však nenesie akúkoľvek zodpovednosť za nemožnosť užívania týchto stránok, tak ako i za bezúspešné pripojenie k sieti internet alebo prerušenie spojenia. To isté platí pre prípadné poruchy, ako i náklady, škody, ušlý zisk, stratu dát alebo následné straty vzniknuté v dôsledku užívania či nemožnosti prístupu k týmto stránkam alebo vzniknuté v priamej či nepriamej súvislosti s takýmito skutočnosťami a stavmi.

Spoločnosť DZ Dražice je oprávnená umiestniť na týchto stránkach odkazy na iné webové stránky. Spoločnosť DZ Dražice však nekontroluje ich obsah a nenesie za ne žiadnu zodpovednosť. Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za to, že sa zoznámil s podmienkami, podľa ktorých je možné iné webové stránky užívať a nesie za ich dodržiavanie výlučnú zodpovednosť.

Rozhodné právo

Všetky právne vzťahy medzi Vami a spoločnosťou DZ Dražice sa radia právnym poriadkom Českej republiky.

Zmena podmienok

DZ Dražice si vyhradzuje právo zmeny týchto podmienok a to i bez predchádzajúceho upozornenia. Nové znenie podmienok je platné a účinné okamžikom ich zverejnenia na týchto stránkach.

KONTAKTY
Družstevné závody Dražice-strojírna s.r.o.
Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou
Česká republika
Tel.: +420 326 370 911 
E-mail: info@dzd.cz